Bra att veta

Gymnasiet

Allmänt om Högskoleförberedande program och Yrkesprogram

De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar.
Det finns två olika sorter av program – högskoleförberedande program och yrkesprogram. Skolorna kan söka om att anordna så kallade särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Lärlingsutbildning är ett alternativ inom yrkesprogrammen där eleven genomför minst 50 procent av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen leder till samma yrkesexamen som ett skolförlagt yrkesprogram. Samtliga ämnen i gymnasieskolan är indelade i kurser. Hur stor en kurs är anges med poäng. 1 poäng motsvarar ungefär 1 timmes (60 min) undervisning, men detta kan skilja något mellan olika ämnen. Du får fler betyg i de ämnen där du läser fler än en kurs. Betyget sätts vanligen när du avslutar en kurs, vilket betyder att du får dina första betyg redan i årskurs 1.
Målet för dina studier på gymnasieskolan är att du ska få en gymnasieexamen. Det finns två olika gymnasieexamina – högskoleförberedande examen och yrkesexamen.

Offentliga eller fristående gymnasieskolor

Oavsett om en skola är offentlig eller fristående gäller i princip samma regler. En viktig skillnad är att du kan söka en utbildning vid en fristående skola oavsett var du bor.

Antagningsregler till högskolan

Ditt val av program och kurser på gymnasieskolan kan påverka dina möjligheter att komma in på en utbildning på högskolan. Det är en stor fördel om du redan i din gymnasieexamen är behörig till de utbildningar du vill söka på högskolan. Du får också extrapoäng – meritpoäng – för kurser i moderna språk, engelska, svenskt teckenspråk för hörande och matematik.

Behörigheter

Behörighet till gymnasieskolan

Du måste ha lägst betyget E i många ämnen för att vara behörig. Den som uppfyller kraven bedöms klara av utbildningen. Om du inte blir behörig så ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig eller hjälpa dig på annat sätt.

Vad krävs för behörighet?

Yrkesprogram

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program

Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen
Om du väljer Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.
Om du väljer det Estetiska programmet finns inga krav på vilka 9 ämnen som ska ingå.

Introduktionsprogram – för dig som inte är behörig

Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan. Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare.

Asylsökande och ungdomar med uppehållstillstånd enligt Massflyktdirektivet

Asylsökande ungdom/ungdom med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till gymnasieskola och anpassad gymnasieskola om denne påbörjar utbildningen innan hen fyller 18 år. En sådan elev som har påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller i anpassade gymnasieskolan innan hen fyllt 18 år har rätt att fullfölja sin utbildning. Det gäller även efter elevens 18-årsdag.

Elever på introduktionsprogram har ingen lagstadgad rätt att gå över till och påbörja ett nationellt program efter att de fyllt 18 år. En kommun har dock möjlighet att besluta att sådan rätt ska gälla i kommunen.

Hjälp för dig som har ett annat modersmål

Du som läser ett nationellt program och har ett annat modersmål än svenska har vissa möjligheter att få hjälp och stöd. Du kan läsa svenska som andraspråk, få modersmålsundervisning och studiehandledning på ditt modersmål. Behöver du den här hjälpen ska du säga till, helst redan när du ansöker till gymnasieskolan.

Att söka till en annan ort och frisök

I vissa fall har du rätt att studera på utbildningar som ligger på andra orter än hemorten/samverkansområdet, tex:

  • Du vill läsa ett nationellt program eller en nationell inriktning som inte finns där du bor/samverkansområdet. Detta gäller även om din kommun anordnar ett yrkesprogram enbart som lärlingsutbildning. Du kan då söka till en annan kommun som anordnar programmet skolförlagt.
  • Du vill studera på någon av de utbildningar som har riksrekrytering.
  • Du vill läsa vid en fristående gymnasieskola.
  • Du vill studera vid ett riksidrottsgymnasium. Läs mer under rubriken Idrott och studier.
  • Du kan även söka till en annan ort av andra orsaker. Det kan vara din sociala situation, bättre resväg eller att det finns en lokal utbildning utan riksrekrytering som du är intresserad av. I dessa fall har du ingen garanti att din ansökan beviljas.

Frisök

Det finns ännu en möjlighet som kallas frisök som innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst. Du blir dock antagen först när samtliga behöriga sökande på den ort du söker till har blivit antagna. Det utgår inte heller något inackorderingstillägg.
Du kan även söka många särskilda varianter, nationellt godkända idrottsutbildningar eller lärlingsutbildning inom ett program där din hemkommun inte har någon lärlingsutbildning.
Det är alltid den mottagande kommunen som beslutar om den kan ta emot en elev.