Studieekonomi

Här kan du läsa om vad som gäller kring din studieekonomi, resor till och från skolan, om inackorderingstillägg när du går skola på annan ort samt andra ersättningar.

Du kan även läsa mer på CSN

Studiebidrag

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare. När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.  Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Tänk på att för hög olovlig frånvaro (skolk) kan leda till indraget studiebidrag.

 

Extra tillägg
Tillägget prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi och du måste ansöka om det hos CSN.


Lärlingsersättning

Du som går en gymnasial lärlingsutbildning kan få ett bidrag per månad som ska täcka rese- och måltidskostnader då du är ute som lärling på en arbetsplats. Du måste ha ett utbildningskontrakt samt uppfylla vissa krav för att få bidraget och du ansöker om det hos CSN.

 

Studiemedel

Studiemedel (”studielån”) är ett alternativ när du fyllt 20 år. Studiemedel är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

 

Inackorderingstillägg

Du som behöver inackordering på grund av din skolgång och går i en kommunal gymnasieskola kan få ekonomiskt stöd av din hemkommun. För att kunna få inackorderingstillägg ska du:

 • Vara inskriven i gymnasieskolan
 • Vara folkbokförd hos förälder i kommunen
 • Inte vara äldre än 20 år
 • Studera på heltid
 • Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.

 

Denna skyldighet gäller dock inte för:

 1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program
 2. Elever på Rh.-anpassad utbildning (rörelsehinder) eller
 3. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen

 

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Stödet för inackordering avser ditt boende, uppehälle och resor till och från hemmet.
Du måste ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje nytt läsår hos din hemkommun. 

Det lägsta beloppet du kan få är 1/30-del av det så kallade prisbasbeloppet. 

 

Du kan också söka inackorderingstillägg hos CSN. Det gäller dig som ska studera på en fristående gymnasieskola eller riksinternatskola. Du måste ha minst två timmars resväg mellan hemmet och skolan. Beloppets storlek beräknas på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan eftersom det även inkluderar bidrag till hemresor. 

 

OBS! Det finns tillfällen då du inte får inackorderings­tillägg även om du studerar på en annan ort:

 • Om du läser en nationell inriktning eller nationellt program som finns på hemorten s.k. frisök.
 • Om du läser vid en fristående gymnasieskola och CSN anser att du kan läsa samma nationella program eller inriktning i hemkommunen (eller samverkanskommun).

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.

Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan/hemkommunen enligt nedan om du:

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
 • flyttar hem
 • ändrar folkbokföringskommun

Reseersättning

4-kantskommunerna har gemensamma riktlinjer för resor. Resetillägget innebär att din hemkommun ersätter dina dagliga resekostnader till och från skolan oavsett i vilken av samverkanskommunerna du studerar. För att du ska få resetillägg ska du uppfylla följande:

 • Inte vara äldre än 20 år
 • Studera på heltid
 • Reseavståndet mellan bostad och skola ska vara minst 6km

Oftast utgår reseersättningen i form av exempelvis ett busskort.
Kontakta din hemkommun om vad som gäller och du ansöker också via hemkommunen.